Vận hành bộ máy nhân sự của công ty

Mỗi doanh nghiệp cần đưa ra một chiến lược rõ ràng cho việc vận hành bộ máy nhân sự nhằm đạt đủ nhu cầu nhân sự chủ chốt. Những nhu cầu quan trọng bao gồm từ việc tuyển dụng nhân viên, duy trì, thúc đẩy, phát triển và tăng cường sự tham gia của nhân...