Lấy nghiên cứu làm cốt lõi

Chúng tôi đã có những kết quả trong các lĩnh vực nhận diện chữ viết tay, OCR, nhân diện khuôn mặt, nhận diện tiếng nói và xử lý ngôn ngữ tự nhiên.