sPhoton nghiên cứu quy trình và cách thức vận hành của doanh nghiệp để xây dựng các hệ thống quản trị nội bộ phù hợp, tăng hiệu quả quản trị và kinh doanh.