Học tập trên nền tảng trực tuyến (E – Learning)

Nhờ áp dụng công nghệ vào nền giáo dục, việc học tập và giảng dạy được hỗ trợ rất lớn. Đặc biệt trong bối cảnh dịch bệnh như hiện nay, các nền tảng học tập trực tuyến (e learning) đã chứng minh được giá trị hữu hiệu của nó. 1. Học tập trên nền tảng...